Zhvillimi dhe rritja
javë pas jave

Teknika funksionale familjare

Ka pasur raste në të kaluarën kur, kreu i familjes ishte konsideruar i lartë dhe fjalët e tij ishin ligj për familjen. Tani ka ardhur koha kur secili anëtar i familjes do të ketë një vend për vete. Të gjithë duan të jenë të pranuar në mënyrë të barabartë, të respektuar dhe të dëgjohen në të gjitha çështjet. Kjo shpesh rezulton në fërkime midis anëtarëve të një familjeje dhe ndarjes konsekuente në familje. Si rezultat i kësaj sot janë përgjithësisht familjet ‘bërthamore’ dhe jo të përbashkëta si ato që ishin disa vite më parë.

Kjo është detyrë e prindërve që kreu i familjes ta ruaj unitetin dhe vullnetin e mirë në mesin e anëtarëve te familjes. Nëse është e nevojshme, anëtarët duhet të inkurajohen për të shkuar në këshillim tek një këshilltar ekspert i pavarur në mënyrë që, ndryshimet të jenë të renditura në mënyrë të drejtë. Për themelimin e përzemërsisë në familje, është thelbësore, që të ketë një takim formal apo informal të familjes, me të gjithë anëtarët.

Në takimin me të gjithë anëtarët e familjes duhet të lejohet, për të diskutuar çështjet në mënyrë të lirë dhe të sinqertë. Kritika e anëtarëve të lartë edhe nga anëtarë më të rinj, duhet të merret në një frymë sportive. Të gjitha çështjet duhet të diskutohen hapur. Nëse ende mbeten disa çështje për një tjetër takim, duhet që të kërkohet nga anëtarët për të sjellë pritjet e tyre në takimin e ardhshëm. Në takim, këto duhet të diskutohen një nga një. Çdo anëtar duhet të ketë të drejtë të flas në çdo çështje.

Të gjithë duhet të dëgjojnë me mendje të paanshme. Duhet të bëhen përpjekje, për të zgjidhur çështjet, për aq sa është e mundur. Të drejtat, detyrat dhe detyrimet e të gjithë anëtarëve, duhet të jenë fikse, me pëlqim të dyanshëm. Duhet të bëhen përpjekje për të respektuar jetën private të secilit anëtar. Askush nuk duhet të lejohet të përgjojë, në jetën private të të tjerëve. Në këtë mënyrë, çështjet kryesore do të zgjidhen.

Mundohuni të keni takime të rregullta familjare. Këto, duhet të jenë në modelin e takimeve të bordit të korporatës, ku vendimet merren në bazë të shumicës, me pëlqim të dyanshëm. Qëllimi i familjes duhet të jetë i vendosur natyrshëm dhe kryesisht me respekt, dashuri dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Kjo duhet të jetë e arritshme dhe me pëlqimin e të gjithë. Pasi keni vendosur, përpjekjet duhet të jenë për të arritur qëllimin.

/komuniteti